ฟรี

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อบ.1 0 0 0 0
อบ.2 0 0 0 0
อบ.3 0 0 0 0
รวม อบ. 0 0 0 0
ป.1 0 0 0 0
ป.2 0 0 0 0
ป.3 0 0 0 0
ป.4 0 0 0 0
ป.5 0 0 0 0
ป.6 0 0 0 0
รวมประถม 0 0 0 0
ม.1 14 17 31 1
ม.2 9 8 17 1
ม.3 6 5 11 1
รวมมัธยมต้น 29 30 59 3
ม.4 4 8 12 1
ม.5 4 7 11 1
ม.6 7 8 15 1
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 15 23 38 3
รวมทั้งหมด 44 53 97 6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560