ฟรี

อัลบัมทั้งหมด

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนเศษรฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ โดยพระเทพญาณวิศิษฏ์ วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปครองนักเรียน วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประจำปีการศึกษา 2560

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559