ฟรี

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนเศษรฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ โดยพระเทพญาณวิศิษฏ์ วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนเศษรฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ โดยพระเทพญาณวิศิษฏ์ วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560