ฟรี

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559